İLETİŞİM ADRESİ

:
Yahya Kemal Mah. Okul Sok. No:3 Kağıthane/ İST.
Cep (0532) 245 64 78 - (0532) 346 78 67
hafriyat

Yahya Kemal Mah. Okul Sok. No: 3 Kağıthane / iSTANBUL Tel: (0212) 284 26 62 Fax: (0212) 284 26 62 info@gunerhafriyat.com